Privacybeleid

Als aangesloten lid, dien je akkoord te gaan met deze privacy verklaring. We vragen dan ook uitdrukkelijk tijdens inschrijving om deze door te lezen alvorens zich in te schrijven.

1.Algemeen

BC De Pluimgewichten hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BC De Pluimgewichten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als BC De Pluimgewichten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Adres: Groeneweg 139 9870 Olsene
Contact: Hans Cornelli
Telefoon: 0495/748348
E-mail: info@depluimgewichten.be

 

2.Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door BC De Pluimgewichten verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het afsluiten van een sportverzekering
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring en toewijzing sporthallen (wettelijke verplichting)

 

3.Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit
 • Sfeerfoto’s en, mits toestemming, fotomateriaal waarop de leden herkenbaar zijn tijdens evenementen/trainingen georganiseerd door de club
 • Andere: automatische verzameling van gegevens over uw computer en software (connectie website)
 • Cookies

 

4.Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door de bestuursleden (intern) en door volgende externe organisaties

 • Badmintonfederatie
 • Lokale overheid Stad Gent (subsidies)
 • Arena Verzekeringsmaatschappij bij ongevalsaangiftes

BC De Pluimgewichten kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor posts van derden in de Facebook groep van de club. Ongepaste posts van derden worden zo snel mogelijk door een beheerder verwijderd.

 

5.Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, verhuren of leasen aan derden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloud providers);
 • het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen(Mailchimp)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

6.Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

7.Bewaartermijn

BC De Pluimgewichten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bc De Pluimgewichten verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 20 jaar.

 

8.Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens BC De Pluimgewichten van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze website;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

9.Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

 

10.Klachten

Zoals wettelijk voorgeschreven houdt de club een register bij met alle vereiste data omtrent het bijhouden en bewaren van de persoonsgegevens van haar leden. Dit register dient voor eventuele controles door de Privacycommissie.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

11.Wijziging privacyverklaring

BC De Pluimgewichten kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De laatste wijzigingsdatum: 20-05-2019.